Bekijk alle beroepen
Logo Zzpers

Algemene voorwaarden

Update: 13-5-2014

 

Voorwaarden - Definities
 
ZZPERS.NL 
De gebruiker van deze voorwaarden, aanbieder van een advertentieplatform met als doel om zzp’ers en opdrachtgevers bij elkaar te brengen.

Voorwaarden 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden van ZZPers.nl

Overeenkomst 
Overeenkomst van gebruik tussen ZZPers.nl en een zzp’er. 
Bij ZZPers.nl geregistreerde zzp’er, een beroeps- en/of bedrijfsmatige opdrachtnemer bij het verlenen van een dienst.

Opdrachtgever 
De opdrachtgever voor het verlenen van een dienst.

Website 
De websiteswww.ZZPers.nl. 
 
Advertentie 
Een op de website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin diensten worden aangeboden.

Account 
Een na voltooiing van het registratieproces aan zzp’er toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de zzp’er zich toegang tot het systeem van ZZPers.nl kan verschaffen voor het plaatsen van diensten.

Schriftelijk 
Naast schriftelijk ook per mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld.

Bezoeker 
Iedere bezoeker van de website.

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle overeenkomsten met ZZPers.nl en het platform dat zzp’ers op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze voorwaarden van toepassing. 
1.2 Iedere bezoeker is tevens gebonden aan deze voorwaarden.

1.3 Door zich als zzp’er te registreren en de inhoud van deze voorwaarden te accepteren, gaat de zzp’er een overeenkomst van gebruik aan met ZZPers.nl 
1.4. Deze voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen en zullen door ZZPers.nl op verzoek kosteloos worden toegezonden
1.5 Indien een bepaling uit deze voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden/overeenkomst gestalte wordt gegeven. 
1.6 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. 
1.7 ZZPers.nl behoudt zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen waaronder ZZPers.nl wordt aangeboden te wijzigen. U stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig opnieuw bekijken van de maast recente versies van deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. De voorwaarden zijn online in te zien.

 1.8 In het geval de voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. 
1.9 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse wetgeving of op andere wijze met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving altijd voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen 
1.10 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ZZPers.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens ZZPers.nl ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.

Artikel 2. Inschrijving zzp’er 
2.1 Inschrijving als zzp’er staat alleen open voor bedrijfsmatige dienstverleners.
2.2 Een zzp’er registreert zich in het basisbestand door het registratieformulier naar waarheid in te vullen en deze voorwaarden te aanvaarden. 
2.3 Zzp’er is zelf verantwoordelijk voor zijn account. Zzp’er dient zijn persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Zzper garandeert ZZPers.nl dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. ZZPers.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook. 
2.4 Zzp’er erkent dat ZZPers.nl te allen tijde het recht heeft de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan zzp’ers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen ten opzichte van ZZPers.nl of een derde in verband met ZZPers.nl dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze voorwaarden en overeenkomst houden.Dit onverminderd het recht van ZZPers.nl op schadevergoeding.
2.5 Zzp’er kan het gebruik opzeggen op de door ZZPers.nl voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting ZZPers.nl dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen. 
2.6 Zzp’er staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen. 
2.7 Het recht tot gebruik van het account, zoals is omschreven in de overeenkomst, komt enkel en alleen de betreffende Zzp’er toe. Het is daarom niet toegestaan om dit recht over te dragen. 
2.8 Zzp’er staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van aangeboden dienst/producten verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant: 
Juist, volledig en accuraat is; 
niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling; 
geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft; 
geen obscene uitingen of (kinder)pornografie bevat of betreft; 
geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven; 
geen discriminerende en/of haatdragende teksten bevat; 
2.9 Zzp’er staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met ZZPers.nl die de normale werking van ZZPers.nl kan verstoren, noch gegevens naar ZZPers.nl verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van ZZPers.nl onevenredig zwaar kunnen belasten. 
2.10 Onverlet de andere rechten van ZZPers.nl zal Zzp’er op eerste verzoek van ZZPers.nl zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur, materialen van de website verwijderen indien deze naar de mening van ZZPers.nl inbreuk maken op enig recht van ZZPers.nl en/of derden. 
2.11 De Zzper staat ervan in dat hij (de functionaliteiten van) de website niet zal gebruiken om gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de website of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken. 
2.12 ZZPers.nl behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht het gebruik te weigeren aan (rechts)personen. In het bijzonder indien het geval is dat men: 
-reeds eerder door ZZPers.nl of door een andere organisator van internetplatformen het gebruik daarvan ontzegd zijn; 
-in het verleden veroordeeld is wegens computermisdrijven of fraude; of 
-door enige Internetprovider een account is geweigerd of opgezegd 
-vermoedelijk deze voorwaarden niet in acht zullen gaan nemen.

Artikel 3. Relatie ZZPer-ZZPers.nl 
3.1 ZZPers.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de levering en uitvoering van de diensten die worden aangeboden op de website. De bezoeker erkent dat ZZPers.nl slechts het samenkomen van vraag en aanbod organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt. ZZPers.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de aangeboden diensten, garanties, reclames, en de afhandeling zoals betaling en uitvoering. ZZPers.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de transactie tussen opdrachtgever en Zzp’er.
3.2 ZZPers.nl biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Website of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de website beschikbaar is of die middels ZZPers.nl verkregen werd. 
3.3 De door ZZPers.nl aangeboden diensten worden via internet voorgesteld. Zowel ZZPers, opdrachtgevers als andere bezoekers aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. ZZPers.nl biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de website kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de website gebeurt op eigen risico van de zzp’er, opdrachtgever en bezoeker. 
3.4 Een opdrachtgever/bezoeker aanvaardt dat ZZPers.nl niet in staat is de identiteit van een zzp’er met zekerheid vast te stellen en dat de opdrachtgever/bezoeker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een zzp’er vast te stellen. 
3.5 Zzp’er en opdrachtgever erkennen dat ZZPers.nl niet aansprakelijk is voor het al dan niet tot stand komen van een overeenkomst, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen noch voor het in acht nemen van wettelijke bepalingen door zzp’er zoals de Wet Koop op Afstand dan wel enige andere (fiscale) wet- of regelgeving. 
3.6 Zzp’er erkent dat ZZPers.nl het recht heeft zonder opgaaf van redenen vooraf aangeboden diensten te weigeren of na plaatsing te verwijderen van ZZPers.nl, zoals diensten die bij of krachtens de wet verboden zijn dan wel ieder andere dienstverlening dat, naar eigen inzicht van ZZPers.nl niet in overeenstemming is met de doelstelling van ZZPers.nl dan wel de reputatie van ZZPers.nl kan schaden. 
3.7 ZZPers.nl behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen: 
De betreffende diensten zijn in een "verkeerde" rubriek geplaatst; 
De diensten in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven; 
De betreffende dienst en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; 
De betreffende dienst zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendomsrechten van derden; 
De betreffende dienst en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)pornomateriaal of is anderszins onrechtmatig. 
Advertenties die anderszins naar de mening van ZZPers.nl aanstootgevend zijn; 
Er bestaat een vermoeden dat het illegale diensten betreft; 
Advertenties van zzp’ers waarvan tijdige betaling is uitgebleven.

Artikel 4. Werkwijze ZZPers.nl
 4.1 ZZPers.nl is een advertentiesite en functioneert als een internet platform. 
4.2 De zzp’er is gehouden de aangeboden diensten zodanig te omschrijven dat de bezoeker/opdrachtgever zich een goed oordeel kan vormen over de inhoud/waarde van de aangeboden diensten. 
4.3 Door het aanbieden van een advertentie geeft zzp’er ZZPers.nl toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de website. Tevens garandeert zzp’er hierbij dat hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele) rechten van derden. 
4.4 ZZPers.nl kan plaatsing van een dienst/advertentie weigeren, indien deze naar eigen inzicht van ZZPers.nl in strijd is met de goede zeden en openbare orde dan wel anderszins in strijd is met de bepalingen van deze voorwaarden.

 

 

Artikel 5. Abonnement en betalingen
5.1 Elke overeenkomst tussen ZZPers.nl en de zzp’er wordt aangegaan op vrijwillige basis. De ingangsdatum van een abonnementsperiode van 12 maanden is de dag dat uw betaling door ZZPers.nl is ontvangen.
5.2 U kunt uw abonnement beëindigen door uw factuur niet te betalen. Uw bedrijfsprofiel wordt bij het ingaan van een nieuw betalingstermijn verwijdert. In het basisbestand blijven uw gegevens zichtbaar.

Artikel 6. Communicatie 
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen zzp’er en ZZPers.nl, dan wel tussen ZZPers.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen zzp’er en ZZPers.nl, is ZZPers.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ZZPers.nl
6.2 ZZPers.nl correspondeert met een zzp’er door middel van elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de zzp’er bij inschrijving vermeldt wordt. 
6.3 ZZPers.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de zzp’er verzuimd heeft zijn gegevens actueel te houden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1 ZZPers.nl biedt een platform en faciliteiten waardoor zzp’er en opdrachtgever met elkaar in contact kunnen treden. ZZPers.nl is dus niet betrokken bij enig onderling contact tussen zzp’er en opdrachtgever. ZZPers.nl is daarom niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud en juiste weergave, de correctheid en waarheid van de geplaatste advertenties evenals de nakoming van enige overeenkomst.
7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst jegens zzp’er, is ZZPers.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze aansprakelijkheid van is te allen tijde beperkt tot maximaal de bedragen die zzp’er in de periode van zes (6) maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan ZZPers.nl heeft betaald dan wel verschuldigd is, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet aan de zijde van ZZPers.nl. 
7.3 ZZPer aanvaardt dat ZZPers.nl niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van ZZPers.nl in overeenstemming met deze voorwaarden en zal aan ZZPers.nl alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde ter zake van in deze voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de zzp’er. 
7.4 ZZPer aanvaardt dat ZZPers.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de zzp’er lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot ZZPers.nl door zzp’er of derden, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van ZZPers.nl in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZZPers.nl. 
7.5 ZZPers.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of immateriële schade. 
7.6 Zzp’er, opdrachtgever en/of bezoeker vrijwaart ZZPers.nl (en al haar personeel en tussenpersonen) van alle mogelijke claims, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met geschillen welke op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houdende met een overeenkomst die wordt gesloten door gebruikmaking van de website. 
7.7 ZZPers.nl is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de website wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button. 
7.8 ZZPers.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door zzp’er aangeleverd promotiemateriaal 
7.9 Hoewel ZZPers.nl alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het internetplatform van ZZPers.nl en de infrastructuur van zzp’er- bezoeker veilig is - waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek –aanvaardt  ZZPers.nl geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico’s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van zzp’er en/of bezoeker. 
7.10 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. ZZPers.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ZZPers.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 
7.11 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen zzp’er en ZZPers.nl, dan wel tussen ZZPers.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen zzp’er en ZZPers.nl, is ZZPers.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ZZPers.nl
7.12 zzp’er is aansprakelijk voor alle schade die ZZPers.nl mocht lijden ten gevolge van een aan zzp’er toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 
7.13 Wijzigingen in de gegevens van zzp’er dient zzp’er direct schriftelijk mede te delen aan ZZPers.nl. Indien de zzp’er hierin verzuimt, is de zzp’er aansprakelijk voor eventuele schade die ZZPers.nl als gevolg daarvan lijdt. 
7.14 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van zzp’er - bezoeker jegens ZZPers.nl en de door ZZPers.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8. Privacy, informatie en intellectuele eigendom 
8.1 ZZPers.nl gebruikt de van ZZPers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van ZZPers.nl. Door registratie op de website geeft zzp’er aan ZZPers.nl toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens. 
8.2 Zzp’er geeft toestemming aan ZZPers.nl om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de website.
8.3 ZZPers.nl behoudt zich het recht voor informatie van de Website te verwijderen die naar haar uitsluitend oordeel aansprakelijkheid van ZZPers.nl met zich zou kunnen brengen. 
8.4 ZZPers.nl kan naar andere websites verwijzen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button en banner). Op deze websites valt zzp’er onder de privacyregels van die betreffende website. ZZPers.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Indien zzp’er gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt deze onder de privacyregels van die dienstverlener.
 8.5 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de databanken van de website berusten bij ZZPers.nl. 
8.6 ZZPers.nl behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met zzp’er, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Spam/harvesting 
9.1 Het gebruik van (persoon)gegevens die door derden via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de zzp’er of opdrachtgever met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoud dat het verboden is: 
-Een bezoeker of andere zzp’er (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; 
-Een bezoeker of andere zzp’er (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene; 
-E-mailadressen van bezoekers / zzp’er s van ZZPers.nl te verzamelen om welke reden dan ook. 
9.2 Indien zzp’er (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt deze, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,00 (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoon)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 10. Einde Overeenkomst 
10.1 Onverminderd het in deze Voorwaarden hiervoor geregelde kan ZZPers.nl de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien zzp’er aan een of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van ZZPers.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. 
10.2 ZZPers.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zzp’er in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 
10.3 Indien de Account wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van de account worden verwijderd uitgezonderd de vermelding in het basisbestand.
10.4 ZZPers.nl behoudt zich het recht voor om zzp’er uit te sluiten van elk verder gebruik van de website en de overeenkomst met zzp’er te ontbinden indien zzp’er op enige wijze handelt in strijd met deze voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die ZZPer op internet in acht dient te nemen. 
10.5 Het voorgaande lid laat onverlet het recht van ZZPers.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de zzp’er te nemen en schadevergoeding te eisen.
10.6 Indien een dienst door ZZPers.nl om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft ZZPers.nl het recht om de overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden.

Artikel 11. Nederlands Recht 
11.1 Op elke door ZZPers.nl gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
11.3 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen ZZPers.nl en zzp’er waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank Arnhem.
11.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met ZZPers.nl. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.